Dla akcjonariuszy

Rybnik, dnia 28 września 2021 r.

Z A W I A D O M I E N I E

o zamiarze podjęcia uchwały o przekształceniu spółki akcyjnej pod firmą: Infra SILESIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Rybniku w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Działając na podstawie art. 560 k.s.h., w imieniu i na rzecz Infra SILESIA Spółka Akcyjna („Spółka Przekształcana”), niniejszym zawiadamiamy po raz pierwszy o planowanym przekształceniu Spółki Przekształcanej w spółkę Infra SILESIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Spółka Przekształcona”).

Walne Zgromadzenie Spółki Przekształcanej zamierza podjąć uchwałę o przekształceniu Spółki Przekształcanej w dniu 29 października 2021 r.

Przekształcenie zostanie dokonane w oparciu o plan przekształcenia sporządzony przez Zarząd w dniu 27 września 2021 r. w formie aktu notarialnego. Wskazujemy następujące istotne elementy planu przekształcenia:

1) wartość bilansowa majątku Spółki Przekształcanej na dzień 31 sierpnia 2021 r. wynosi 18.269.871,84 zł (osiemnaście milionów dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden złotych i osiemdziesiąt cztery grosze);

2) kapitał zakładowy Spółki Przekształconej nie będzie niższy od kapitału zakładowego Spółki Przekształcanej;

3) Spółka Przekształcana stanie się Spółką Przekształconą z chwilą wpisu Spółki Przekształconej do rejestru (dzień przekształcenia), a jednocześnie sąd rejestrowy z urzędu wykreśli z rejestru Spółkę Przekształcaną;

4) Spółce Przekształconej przysługiwać będą wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przekształcanej;

5) Spółka Przekształcona pozostanie podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane Spółce Przekształcanej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej;

6) DB Cargo Polska S.A., tj. jedyny akcjonariusz Spółki Przekształcanej stanie się z dniem przekształcenia wspólnikiem Spółki Przekształconej.

Jednocześnie informujemy, że jedyny akcjonariusz Spółki Przekształcanej może się zapoznać  z pełną treścią planu przekształcenia i jego załączników:

1) projektem uchwały w sprawie przekształcenia Spółki Przekształcanej,

2) projektem umowy Spółki Przekształconej,

3) sprawozdaniem finansowym sporządzonym dla celów przekształcenia na określony dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożenie jedynemu akcjonariuszowi planu przekształcenia przy zastosowaniu takich samych metod i w takim samym układzie, jak ostatnie roczne sprawozdanie finansowe,

w lokalu Spółki w Rybniku przy ul. Kłokocińskiej 51, biuro nr 20, w terminie od dnia 28 września 2021 r. do dnia 28 października 2021 r. w godzinach od 7:00 do 15:00.


KOMUNIKAT O WYBORZE PODMIOTU PROWADZĄCEGO REJESTR AKCJONARIUSZY SPÓŁKI

Zarząd Infra SILESIA S.A. (dalej: „Spółka’) informuje, iż Walne Zgromadzenie Spółki na mocy podjętej uchwały numer 12 z dnia 11.08.2020 r. jako podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy Spółki, o którym mowa w ustawie z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. Zm.), wybrało TRIGON Dom Maklerski z siedzibą w Krakowie, przy ul. Mogilskiej 65.

Od 1 marca 2021 r. wszystkie dotychczas wystawione dokumenty akcji Spółki w formie papierowej z mocy ustawy tracą swoją moc prawną, a prawa wynikające z akcji podlegają ujawnieniu w rejestrze akcjonariuszy Spółki, prowadzonym przez Trigon Dom Maklerski S.A.

Od 1 marca 2021 roku za akcjonariuszy w stosunku do Spółki są uważane jedynie osoby ujawnione w rejestrze akcjonariuszy Spółki, prowadzonym przez Trigon Dom Maklerski S.A.

Rejestr akcjonariuszy będzie jawny dla wszystkich akcjonariuszy w nim zapisanych oraz dla Spółki.


Trigon Dom Maklerski

Regulamin i klauzula informacyjna (do pobrania pliki pdf):

REGULAMIN PROWADZENIA REJESTRU AKCJONARIUSZY PRZEZ TRIGON DOM MAKLERSKI S.A.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBWYCH (RODO) PRZEZ TRIGON DOM MAKLERSKI S.A.


W związku z wejściem w życie w dniu 20.09.2019 r. ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019, poz. 1798) informujemy, iż od dnia 01.01.2021 wprowadzony został obowiązek dematerializacji wszystkich akcji spółek akcyjnych oraz komandytowo-akcyjnych. Oznacza to, że od 2021 roku akcje nie będą miały formy fizycznego dokumentu i wszystkie przyjmą formę zapisu elektronicznego, a dotychczas wystawione dokumenty akcji stracą moc prawną. Akcje (w formie elektronicznej) będą podlegać zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy, a z kolei rejestr taki mogą prowadzić jedynie podmioty do tego uprawnione, na podstawie ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, czyli m.in. domy maklerskie.

Informujemy, iż Spółka będzie na bieżąco zamieszczała komunikaty o kolejnych etapach procesu dematerializacji akcji.

Władze spółki

Zarząd Spółki:

· Paweł Wac – Prezes Zarządu
· Janusz Lasiński – Członek Zarządu

Rada Nadzorcza:

· Daniel Saar
· Olga Nowak
· Bartosz Jaskulski

 • Rybnik, dn. 2020.12.01

  PIĄTE WEZWANIE AKCJONARIUSZA DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI INFRA SILESIA S.A. W SPÓŁCE W CELU ICH DEMATERIALIZACJIZarząd Infra SILESIA S.A. z siedzibą w Rybniku (dalej jako: „Spółka”), na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.; dalej jako: „ustawa”), wzywa DB Cargo Polska S.A., jedynego akcjonariusza Infra SILESIA S.A., do złożenia w Spółce dokumentów akcji w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r. w celu ich dematerializacji. Dematerializacja oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 17 ustawy.
  Dokumenty akcji należy składać w dni robocze (poniedziałek – piątek) w godzinach od 07:00 do 14:00 w siedzibie Spółki pod adresem: 44-251 Rybnik, ul. Kłokocińska 51.
  Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.
  Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu, dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe. Taka moc dowodowa będzie obowiązywała przez okres pięciu lat, tj. do dnia 1 marca 2026 r.Niniejsze wezwanie jest piątym*, spośród pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.* zgodnie z art. 16 ust. 1 i ust. 2 ustawy wezwania dokonuje się pięciokrotnie w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia spółki, w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż 2 tygodnie, przy czym pierwsze wezwanie winno nastąpić do 30 września 2020 r.; informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania.
 • Rybnik, dn. 2020.11.16

  CZWARTE WEZWANIE AKCJONARIUSZA DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI INFRA SILESIA S.A. W SPÓŁCE W CELU ICH DEMATERIALIZACJIZarząd Infra SILESIA S.A. z siedzibą w Rybniku (dalej jako: „Spółka”), na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.; dalej jako: „ustawa”), wzywa DB Cargo Polska S.A., jedynego akcjonariusza Infra SILESIA S.A., do złożenia w Spółce dokumentów akcji w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r. w celu ich dematerializacji. Dematerializacja oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 17 ustawy.
  Dokumenty akcji należy składać w dni robocze (poniedziałek – piątek) w godzinach od 07:00 do 14:00 w siedzibie Spółki pod adresem: 44-251 Rybnik, ul. Kłokocińska 51.
  Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.
  Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu, dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe. Taka moc dowodowa będzie obowiązywała przez okres pięciu lat, tj. do dnia 1 marca 2026 r.Niniejsze wezwanie jest czwartym*, spośród pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.* zgodnie z art. 16 ust. 1 i ust. 2 ustawy wezwania dokonuje się pięciokrotnie w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia spółki, w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż 2 tygodnie, przy czym pierwsze wezwanie winno nastąpić do 30 września 2020 r.; informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania.
 • Rybnik, dn. 2020.10.30

  TRZECIE WEZWANIE AKCJONARIUSZA DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI INFRA SILESIA S.A. W SPÓŁCE W CELU ICH DEMATERIALIZACJIZarząd Infra SILESIA S.A. z siedzibą w Rybniku (dalej jako: „Spółka”), na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.; dalej jako: „ustawa”), wzywa DB Cargo Polska S.A., jedynego akcjonariusza Infra SILESIA S.A., do złożenia w Spółce dokumentów akcji w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r. w celu ich dematerializacji. Dematerializacja oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 17 ustawy.
  Dokumenty akcji należy składać w dni robocze (poniedziałek – piątek) w godzinach od 07:00 do 14:00 w siedzibie Spółki pod adresem: 44-251 Rybnik, ul. Kłokocińska 51.
  Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.
  Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu, dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe. Taka moc dowodowa będzie obowiązywała przez okres pięciu lat, tj. do dnia 1 marca 2026 r.Niniejsze wezwanie jest trzecim*, spośród pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.* zgodnie z art. 16 ust. 1 i ust. 2 ustawy wezwania dokonuje się pięciokrotnie w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia spółki, w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż 2 tygodnie, przy czym pierwsze wezwanie winno nastąpić do 30 września 2020 r.; informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania.
 • Rybnik, dn. 2020.10.15

  DRUGIE WEZWANIE AKCJONARIUSZA DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI INFRA SILESIA S.A. W SPÓŁCE W CELU ICH DEMATERIALIZACJIZarząd Infra SILESIA S.A. z siedzibą w Rybniku (dalej jako: „Spółka”), na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.; dalej jako: „ustawa”), wzywa DB Cargo Polska S.A., jedynego akcjonariusza Infra SILESIA S.A., do złożenia w Spółce dokumentów akcji w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r. w celu ich dematerializacji. Dematerializacja oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 17 ustawy.
  Dokumenty akcji należy składać w dni robocze (poniedziałek – piątek) w godzinach od 07:00 do 14:00 w siedzibie Spółki pod adresem: 44-251 Rybnik, ul. Kłokocińska 51.
  Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.
  Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu, dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe. Taka moc dowodowa będzie obowiązywała przez okres pięciu lat, tj. do dnia 1 marca 2026 r.Niniejsze wezwanie jest drugim*, spośród pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.* zgodnie z art. 16 ust. 1 i ust. 2 ustawy wezwania dokonuje się pięciokrotnie w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia spółki, w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż 2 tygodnie, przy czym pierwsze wezwanie winno nastąpić do 30 września 2020 r.; informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania.
 • Rybnik, dn. 2020.09.30

  PIERWSZE WEZWANIE AKCJONARIUSZA DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI INFRA SILESIA S.A. W SPÓŁCE W CELU ICH DEMATERIALIZACJIZarząd Infra SILESIA S.A. z siedzibą w Rybniku (dalej jako: „Spółka”), na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.; dalej jako: „ustawa”), wzywa DB Cargo Polska S.A., jedynego akcjonariusza Infra SILESIA S.A., do złożenia w Spółce dokumentów akcji w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r. w celu ich dematerializacji. Dematerializacja oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 17 ustawy.
  Dokumenty akcji należy składać w dni robocze (poniedziałek – piątek) w godzinach od 07:00 do 14:00 w siedzibie Spółki pod adresem: 44-251 Rybnik, ul. Kłokocińska 51.
  Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.
  Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu, dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe. Taka moc dowodowa będzie obowiązywała przez okres pięciu lat, tj. do dnia 1 marca 2026 r.Niniejsze wezwanie jest pierwszym*, spośród pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.* zgodnie z art. 16 ust. 1 i ust. 2 ustawy wezwania dokonuje się pięciokrotnie w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia spółki, w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż 2 tygodnie, przy czym pierwsze wezwanie winno nastąpić do 30 września 2020 r.; informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania.
 • 2020.01.01

  Tutaj będą publikowane informacje dla akcjonariuszy Infra SILESIA S.A.